تعرفه و قیمت خدمات کتاب شریفیار ابلاغی در سال 1401 به دو بخش چاپ کتاب در داخل و خارج کشور تقسیم می شود.

تعرفه چاپ کتاب:

تعرفه کتاب 1401

تعرفه چاپ کتاب در انتشارات خارجی:

تعرفه کتاب خارجی 1401