تعرفه و قیمت خدمات کتاب هورین ابلاغی در سال 1401 به دو بخش چاپ کتاب در داخل و خارج کشور تقسیم می شود.

تعرفه چاپ کتاب:

تعرفه چاپ کتاب هورین

تعرفه چاپ کتاب در انتشارات خارجی:

تعرفه چاپ کتاب خارجی هورین