کتاب بررسی دفینه در فقه و حقوق ایران

50,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دسته:

توضیحات

عنوان کتاب:

بررسی دفینه در فقه و حقوق ایران

 

مولف:

سمیه رحمانی

 

سخنی با خواننده

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بی­کران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم درراه ارتقای دانش عمومی و فرهنگ این مرزوبوم درزمینه‌ی چاپ و نشر کتب علمی دانشگاهی، علوم پایه گام­هایی هرچند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده‌داریم مؤثر واقع شویم. گستردگی علوم و توسعه روزافزون آن شرایطی را به وجود آورده که هرروز شاهد تحولات اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه نیاز به منابع مختلف ازجمله کتاب راه دستیابی و اطلاع­رسانی بیش‌ازپیش روشن می­کند.

چاپ همگانی و سامانمند را می­توان نقطه آغاز و محرک اصلی رشد روزافزون شگفت­انگیز دانش در چند صده گذشته دانست. کتاب از یک‌سو تفکرات نویسنده خود را از مرز زمان و مکان می­رهاند و از دیگر سو در آستانه همین رهایی خواسته و یا ناخواسته ماهیت خود را به محک نقد و بررسی وا‌می‌گذارد تنها در چنین ساحتی و از برخورد دیدگاه­های گوناگون است که بشر گامی به بیش برمی‌دارد.

موسسه فرهنگی با رویکردی جدید و متناسب با تغییرات در دنیای نوین، طرح توسعه کتاب­های گوناگون در برنامه انتشاراتی قرار داده است. این برنامه از یک­سو، متأثر از پیشرفت‌ها و نوآوری­های است که در سطح بین‌الملل در زمینه­های آموزش علوم و فن­آوری رخ‌داده است و از سوی دیگر، متناسب با نیازهایی است که در جامعه دانشگاهی کشور بر اساس رشد و توسعه سال­های اخیر به لحاظ کیفی و کمی پدید آمده است.

انتشارات دانش‌پژوهان هورین با این نگرش در عرصه چاپ و نشر کتب علمی گام نهاده است. روند تولید آثار در این مجموعه علمی فرهنگی تمام مراحل پذیرش، داوری، ویراستاری فنی و ادبی، اخذ مجوز، چاپ و انتشار به هر دو شیوه «چاپ شمارگانی» و «چاپ درازای سفارش» را در برمی‌گیرد.

شما دانش­پژوه ارجمند می­توانید آثار مکتوب یا چندرسانه­ای، پیشنهادات همکاری و نظرات راهگشای خود را با فرستادن پیام به نشانی ایمیل order@sharifyar. com با ما در میان بگذارید. همه تلاش ما این است که با نگاه کارشناسی و ایجاد یک فضای علمی به خلق آثاری پربار و نوآورانه توفیق یابیم و باور داریم که دستیابی به این خواسته تنها با همراهی شما مشتاقان حقیقی آموزش و پژوهش ممکن است.

 

انتشارات دانش‌پژوهان هورین

 

 

 

فهرست
عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۹
فصل اول …………………………………………………………………………… 17
دفینه ………………………………………………………………………………….. ۱7
مبحث اول: تاریخچه ………………………………………………………………….. ۱7
تاریخچه دفینه ……………………………………………………………………….. ۱7
مبحث دوم: مفاهیم و تعاریف …………………………………………………………. ۱۹
معنی و تعریف دفینه در لغت …………………………………………………………. ۱۹
عتیقه …………………………………………………………………………………. 22
لقطه ………………………………………………………………………………….. 2۴
خمس ………………………………………………………………………………… 25
مالکیت ……………………………………………………………………………….. 27
حیازت مباحات ……………………………………………………………………….. 2۹
در آیات و روایات » کنز « مبحث سوم: دفینه ………………………………………….. ۳۱
فصل دوم ………………………………………………………………………….. 41
دفینه در حقوق و فقه امامیه ………………………………………………………….. ۴۱
مبحث اول: دفینه در حقوق …………………………………………………………… ۴۱
دفینه در حقوق مدنی ………………………………………………………………… ۴۱
اموال فرهنگی تاریخی غیر منقول – ………………………………………………….. ۴2
مشترکات عمومی …………………………………………………………………….. ۴۳
بند اول تعریف مشترکات عمومی – …………………………………………………….. ۴۳
بند دوم ممنوعیت تملک مشترکات عمومی وسیله افراد – ………………………………. ۴۳
بند سوم ممنوعیت استفاده انحصاری از مشترکات عمومی – …………………………….. ۴۴
بند چهارم اموال دولتی – ……………………………………………………………… ۴5
بند پنجم اموال اختصاصی به ایالات و ولایات – …………………………………………. ۴۶
اموال و مشترکات عمومی …………………………………………………………….. ۴۶
ضابطه تشخیص اموال عمومی ………………………………………………………… ۴7
مباحات ………………………………………………………………………………. ۴۹
بیان حیازت مباحات در حقوق مدنی …………………………………………………. ۴۹
بند اول مباحات و تعرف آن – ………………………………………………………….. 50
بند دوم مباحات و املاک اعراض شده – ………………………………………………… 50
احیای اراضی موات و مباحه به روش قانون مدنی ……………………………………… 5۱
بند اول تعریف احیاء اراضی موات و مباحه – ……………………………………………. 52
بند دوم حدود و منابع قانونی – …………………………………………………………. 52
انواع مباحات ………………………………………………………………………….. 5۳
اموال مجهول المالک …………………………………………………………………. 5۳
احکام دفینه در قانون مدنی …………………………………………………………… 5۴
اموال در حکم دفینه ………………………………………………………………….. 5۶
اموال فرهنگی تاریخی منقول – ………………………………………………………. 58
میراث فرهنگی در حقوق ایران ) بعد از ۱۳0۹ ) ……………………………………….. 5۹
مبحث دوم دفینه در و فقه امامیه – …………………………………………………… 7۱
شناسایی دفینه )کنز( …………………………………………………………………. 72
بررسی عنوان مذخور بودن در معنای کنز …………………………………………….. 7۳
بررسی عدم اختصاص زیر زمین به کنز استخراج شده ………………………………… 75
بررسی عدم وجود دلیل بر اختصاص کنز به طلا و نقره مسکوک ………………………. 7۶
فرق بین معدن و کنز …………………………………………………………………. 78
احکام دفینه ………………………………………………………………………….. 7۹
حقوق استخراج کننده کنز ……………………………………………………………. 7۹
شناسایی دارالحرب و دار الاسلام ……………………………………………………… 80
ملکیت کنز یافت شده در بلاد کفار )دارالحرب( ……………………………………….. 8۳
ملکیت کنز یافت شده در بلاد اسلامی ………………………………………………… 85
کشف دفینه در اراضی موات ………………………………………………………….. 85
دلیل لقطه بودن کنز مکشوف در اراضی موات در بلاد اسلامی ………………………… 8۶
اثبات ملکیت کنز به کمک اصل ) اصاله الاحترام( …………………………………….. 88
کشف دفینه در زمین اجاره ای یا عاریه ……………………………………………….. ۹2
التزامات استخراج کننده کنز ………………………………………………………….. ۹5
پرداخت خمس ……………………………………………………………………….. ۹8
اموال در حکم کنز ………………………………………………………………….. ۱0۱
حکم مال یافت شده در شکم حیوان ………………………………………………….. ۱0۱
حکم مال یافت شده در شکم ماهی …………………………………………………… ۱0۴
مال یافت شده از اجزای دریا باشد ……………………………………………………. ۱0۴
مال یافت شده از نوع ملک شخصی باشد ……………………………………………… ۱0۶
فصل سوم ………………………………………………………………………… 109
دفینه در حقوق کیفری ……………………………………………………………… ۱0۹
دفینه در حقوق کیفری ……………………………………………………………… ۱0۹
مبانی حمایت کیفری از میراث فرهنگی …………………………………………….. ۱0۹
۱ . مبنای مذهبی ……………………………………………………………………. ۱۱0
2 . مبنای تاریخی ……………………………………………………………………. ۱۱۱
۳ . مبنای اقتصادی ………………………………………………………………….. ۱۱۳
۴ . مبنای فرهنگی …………………………………………………………………… ۱۱5
جرائم علیه میراث فرهنگی منقول …………………………………………………… ۱۱۶
تعریف سرقت از نظر حقوقی ………………………………………………………… ۱۱8
مجازات سرقت اموال فرهنگی منقول ……………………………………………….. ۱2۱
جرائم علیه اموال فرهنگی غیر منقول ……………………………………………….. ۱22
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران …………………………………………………. ۱۳0
عامل مشدده مجازات ……………………………………………………………….. ۱۳2
مجازات عامل جرم حفاری غیر مجاز ………………………………………………… ۱۳۳
قوانین ناظر به خرید و فروش اموال فرهنگی )بعد از پیروزی انقلاب اسلامی( ………… ۱۳۳
موادی از قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ………………………………………….. ۱۳5
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ……………………………………. ۱۳۹
نتیجه گیری ………………………………………………………………………… ۱۴2
منابع و مآخذ …………………………………………………………………… 145
منابع فارسی ………………………………………………………………………… ۱۴5
منابع عربی ………………………………………………………………………….. 148

توضیحات تکمیلی

وزن0.3 kg
ابعاد24.5 × 17.5 × 0.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب بررسی دفینه در فقه و حقوق ایران”