مدیریت یکپارچه شهری

54,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دسته بندی: شناسه محصول: 93669

توضیحات

فهرست
فصل اول ……………………………………………………………………………………… ۱۱
اهداف مطالع ه ………………………………………………………………………………. ۱6
فرضیه های مطالع ه …………………………………………………………………………. ۱6
قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی مطالعه …………………………………………………………. ۱6
فصل دو م ………………………………………………………………………………………. ۱۹
بخش اول : مدیریت یکپارچه شه ری ………………………………………………………. ۲۰
سیستم های مدیریت شهر ی ………………………………………………………………. ۲۲
ساختار شورا-شهردار ضعی ف ……………………………………………………………….. ۳۱
ساختار شورا- شهردار قوى…………………………………………………………………. ۳۲
سیستم کمیسیون ی …………………………………………………………………………. ۳۲
م دل و ویژگیه اى نظ ام مدیریتی در ساختار حاکمیت شه رى ای را ن ……………………………. ۳۴
حوزه های مدیریت یکپارچه شه ر ی …………………………………………………………….. ۳5
-شناخت منافع مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………….. ۳5
– تامین زیر ساختها )تامین تجهیزات برای عمل( ………………………………………… ۳6
اجرای سیستم مدیریت یکپارچه شهری……………………………………………………. ۳8
مداخله ها و حوزه های فعال یت مد یریت یکپارچه شهری ………………………………….. ۴۲
مشارکت مردم در مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………… ۴۴
چال شهای مدیریت شهری یکپارچ ه ……………………………………………………….. 5۰
مدیریت شهری یکپارچه در ایران ………………………………………………………….. 5۱
بخش دوم : سبک زندگی شهروندا ن ……………………………………………………….. 5۴
تعریف سبک زندگ ی ……………………………………………………………………….. 5۴
مفهوم شناسی سبک زند گ ی ……………………………………………………………….. 5۷
کارکردهای سبک زند گ ی …………………………………………………………………… 6۰
تعریف کیفیت زند گ ی ………………………………………………………………………. 6۳
تعاریف کلی کیفیت زندگ ی ………………………………………………………………… 6۴
تعاریف اختصاصی کیف یت زندگ ی ………………………………………………………….. 66
مدیریت یکپارچه ی شهری
| 10 |
حیطه های کیفیت زندگ ی …………………………………………………………………. 6۹
نظری ههای کیفیت زندگ ی ………………………………………………………………….. 6۹
مد لهای کیفیت زندگ ی ……………………………………………………………………. ۷۳
عوامل موثر بر کیفیت زندگ ی ………………………………………………………………. ۷6
ویژگی های کیفیت زندگ ی …………………………………………………………………. ۷8
بخش چهارم : پیش ینه تجربی مطالعه………………………………………………………. ۷۹
پیش ینه داخل ی ……………………………………………………………………………… ۷۹
پیش ینه خارج ی …………………………………………………………………………….. 8۲
فصل سو م ……………………………………………………………………………………… 85
روش مطالعه ……………………………………………………………………………….. 86
جامعه مورد مطالع ه ………………………………………………………………………… 86
نمونه و روش نمون هگیر ی …………………………………………………………………… 86
ابزار اندازه گی ر ی ………………………………………………………………………………… 86
روش اجرا …………………………………………………………………………………… 8۹
روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………. 8۹
فصل چهار م ……………………………………………………………………………………. ۹۱
یافته های توصیف ی …………………………………………………………………………. ۹۲
فرضیه های مطالع ه …………………………………………………………………………. ۹۴
فصل پنجم …………………………………………………………………………………… ۱۰۱
خلاصه مطالع ه ……………………………………………………………………………. ۱۰۳
بحث ……………………………………………………………………………………… ۱۰۴
نتیجه گیر ی ………………………………………………………………………………. ۱۰5
محدودیت ه ا ……………………………………………………………………………… ۱۰۷
منابع و مآخ ذ ……………………………………………………………………………….. ۱۰۹
منابع فارس ی ……………………………………………………………………………… ۱۱۰
منابع غیر فارس ی …………………………………………………………………………. ۱۱8

توضیحات تکمیلی

وزن0.3 kg
ابعاد24.5 × 17.5 × 0.5 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدیریت یکپارچه شهری”