کتاب افزایش سخت‌رویی به کمک مهارت‌های ارتباطی

48,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دسته: شناسه محصول: 74449

توضیحات

فهرست
عنوان ………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………… ۰۰
فصل اول ……………………………………………………………………………… 12
طلاق …………………………………………………………………………………. 3۰
علل و عوامل طلاق …………………………………………………………………… 33
فرایند طلاق ………………………………………………………………………….. 3۶
نگاهی به یک مطالعهی پدیدارشناختی ………………………………………………. 3۶
پیامدهای طلاق ………………………………………………………………………. 39
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 93
سخترویی……………………………………………………………………………. ۶۷
نظریههای زیربنایی سخترویی ………………………………………………………. ۰۰
تعریف سرسختی ……………………………………………………………………… ۰3
شاخصهای سخترویی ………………………………………………………………. ۰۶
عوامل سخترویی ……………………………………………………………………. ۰۰
عوامل سرشتی ……………………………………………………………………… ۰۶
عوامل زیستشیمیایی ……………………………………………………………… ۰۶
عامل یادگیری ……………………………………………………………………… ۰۶
همبستههای سخترویی ……………………………………………………………… ۰۶
عوامل محافظتکنندهی سخترویی …………………………………………………. ۰۹
سخترویی و دیگر سازههای شخصیت ………………………………………………. ۰9
نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در سخترویی …………………………………….. ۶۱
پیشایندها و پیامدهای سخترویی …………………………………………………… ۶۰
راههای تقویت و پرورش سخترویی …………………………………………………. ۶3
فواید تقویت سخترویی ……………………………………………………………… ۶۶
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 55
مهارتهای ارتباطی ………………………………………………………………….. ۶۶
ارتباط …………………………………………………………………………………. ۶۳
موانع در ارتباطات ……………………………………………………………………. ۶۹
موانع در پیام ……………………………………………………………………….. ۶۹
موانع مربوط به مجاری ارتباطی ……………………………………………………. ۶۹
موانع مربوط به بازخورد ……………………………………………………………. ۶9
موانع مربوط به زمینه یا محیط …………………………………………………….. ۶9
موانع مربوط به اعتبار فرستنده …………………………………………………….. ۶۷
کاربرد مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………. ۳۱
اهمیت مهارتهای ارتباطی بین فردی ……………………………………………….. ۳۱
انواع مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………… ۳۰
اجزای مهارتهای ارتباطی بین فردی ………………………………………………… ۳۶
نظریههای مربوط به مهارتهای ارتباطی ……………………………………………… ۳۶
نظریهی یادگیری ……………………………………………………………………. ۳۶
نظریهی مبادلهی اجتماعی ………………………………………………………….. ۳۰
نظریهی برابری ………………………………………………………………………. ۳۶
نظریهی جامعهشناسی زیستی ………………………………………………………. ۳۶
نظریهی نیاز …………………………………………………………………………. ۳۶
عوامل مؤثر در برقراری مهارت ارتباط ………………………………………………… ۳۳
آموزش مهارتهای ارتباطی …………………………………………………………… ۳9
فواید آموزش مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………. ۹۱
مراحل بهبود ارتباط پس از آموزش مهارتهای ارتباطی …………………………….. ۹۱
مطالعات انجام شده…………………………………………………………………… ۹3
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 93
منابع فارسی ………………………………………………………………………….. 79
منابع غیرفارسی ………………………………………………………………………. 89

توضیحات تکمیلی

وزن0.3 kg
ابعاد24.5 × 17.5 × 0.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب افزایش سخت‌رویی به کمک مهارت‌های ارتباطی”