کتاب بهزيستي روان‌شناختي و كيفيت زندگي در دهك‌هاي اقتصادي پايتخت

50,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دسته: شناسه محصول: 14598

توضیحات

فهرست                                                                              عنوان صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………. 9
فصل اول 15
کلیات …………………………………………………………………………….. 15
اهمیت و ضرورت مطالعه ………………………………………………………….. 18
هدف اصلی مطالعه ………………………………………………………………… 19
اهداف فرعی …………………………………………………………………….. 19
فرضیه …………………………………………………………………………….. 20
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………… 20
فصل دوم 23
کیفیت زندگی …………………………………………………………………….. 23
دیدگاه صاحبنظران در ارتباط با کیفیت زندگی …………………………………. 24
ابعاد کیفیت زندگی ……………………………………………………………… 30
ابعاد عینی کیفیت زندگی ……………………………………………………….. 32
ابعاد ذهنی کیفیت زندگی ……………………………………………………….. 33
ترکیب ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی ……………………………………….. 35
شواهد تجربی از ابعاد ذهنی و عینی کیفیت زندگی ……………………………… 36
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی …………………………………………………….. 38
مؤلفههای کیفیت زندگی ………………………………………………………… 39
مدلهای کیفیت زندگی …………………………………………………………. 41
از بهزیستی ذهنی تا کیفیت زندگی ……………………………………………… 43
شیوههای بهبود کیفیت زندگی ………………………………………………….. 45
تعریف بهزیستی روانشناختی …………………………………………………….. 46
مؤلفههای بهزیستی روانی ……………………………………………………….. 47
نظریات در خصوص بهزیستی روانی ……………………………………………… 49
نظریهی ریف …………………………………………………………….. 49
نظریهی فرانکل …………………………………………………………… 52
نظریهی ویسینگ و وان دان ………………………………………………. 52
عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی ……………………………………………. 53
تفاوتهای جمعیتشناختی و ابعاد بهزیستی روانشناختی ……………………….. 54
مطالعات پیشین …………………………………………………………………… 56
مطالعات داخلی ………………………………………………………………….. 56
مطالعات خارجی …………………………………………………………………. 57
جمعبندی …………………………………………………………………………. 58
فصل سوم 61
روششناسی ………………………………………………………………………. 61
طرح مطالعه ……………………………………………………………………… 61
جامعه و نمونه …………………………………………………………………… 61
روش نمونهگیری ………………………………………………………………… 62
ابزار مطالعه ………………………………………………………………………. 62
پرسشنامهی بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه ………………………… 62
پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سؤالی (WHOQOL-BREF) ………………………………………………………………….. 64
روش جمعآوری دادهها ………………………………………………………….. 67
روش تجزیهوتحلیل دادهها ………………………………………………………. 67
فصل چهارم 69
تحلیل دادههای آماری …………………………………………………………….. 69
توصیف آماری ……………………………………………………………………. 69
استنباط آماری ………………………………………………………………….. 71
فصل پنجم 73
بحث و نتیجهگیری ……………………………………………………………….. 73
محدودیتها ………………………………………………………………………. 75
پیشنهادها …………………………………………………………………………. 75
منابع و مآخذ 77
منابع فارسی ………………………………………………………………………. 77

منابع غیرفارسی …………………………………………………………………… 82

پيوستها 87