کتاب عوامل مختلف در اطلاعات حسابداری مدیران بانک های خصوصی

65,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دسته: شناسه محصول: 10555

توضیحات

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

فصـل اول  13

کلیات تحقیق. 13

بیان موضوع تحقیق. 16

طرح مسأله‎ی تحقیق. 17

ضرورت و اهمیت تحقیق. 18

اهداف تحقیق. 20

سوال های تحقیق. 20

فرضیه‎های تحقیق. 21

تعریف عملیاتی واژه‎ها 21

روش کلی تحقیق. 23

قلمرو تحقیق. 23

ساختار تحقیق. 23

فصـل دوم  25

مبانی نظری و پیشینه‎ی تحقیق. 25

مبانی و مفاهیم نظری.. 27

اطلاعات(جایگاه اطلاعات در سازمان) 27

اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها 28

تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری.. 29

مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم‎گیری.. 30

نقش ذهنیت تصمیم‎گیرنده از مفهوم حسابداری.. 31

طبقه بندی تصمیم گیرندگان. 34

اطلاعات غیر حسابداری.. 36

تئوری اقتصادی اطلاعات.. 36

عوامل فني عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري.. 37

ناآگاهی مدیران از نقش و قابلیت‎های سیستم حسابداری مدیریت.. 38

عدم تمايل مديران نسبت به الگويابي سيستم‌هاي موفق. 40

تغييرات و جابجايي زود هنگام مديران. 41

عوامل فني مربوط به كاركنان و ارائه اطلاعات حسابداري مديريت.. 42

عوامل فرهنگي در استفاده‎ی مديران از اطلاعات حسابداري.. 45

عوامل رفتاري در استفاده‎ی مديران از اطلاعات حسابداري مديريت.. 49

پیشینه تحقیق. 52

مرور تحقیقات داخلی. 52

مرور تحقیقات خارجی. 56

فصـل سوم  73

روش شناسی تحقیق. 73

روش کلی تحقیق. 75

تعریف جامعه‏ی آماری.. 75

روش‏های گردآوری اطلاعات.. 76

ابزار جمع‏آوری اطلاعات.. 76

روایی و پایایی پرسش‏نامه. 78

روایی پرسشنامه‌ها 78

پایایی پرسشنامه‌ها 79

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 81

روش‎های آماری.. 81

سایر روش ها 81

مدل تحقیق. 88

متغیرهای مورد بررسی. 88

نرم افزارهای مورد استفاده 88

فصـل چهارم  89

تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق. 89

توصیف جامعه آماری.. 91

توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه. 91

شاخص های آماری مربوط به عوامل موثر در تصمیم گیری مدیران. 94

بررسی فرضیه های تحقیق. 94

تحلیل هم خوانی نظرات.. 97

تحلیل همخوانی نظرات مدیران با سمت‏های مختلف در خصوص (…) 97

تحلیل همخوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت، در خصوص (…) 99

تحلیل عوامل. 101

سنجش تأثیر عوامل. 101

رتبه بندی و ضریب اهمیت عوامل اصلی با استفاده از فرآیند FAHP. 104

رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های عوامل با استفاده از فرآیند FAHP. 109

جمع بندی ساختار سلسله مراتبی. 117

فصـل پنجم  119

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 119

پاسخ به سؤال های پژوهش… 121

پاسخ به سؤال اول. 121

پاسخ به سؤال دوم. 121

پاسخ به سؤال سوم. 122

پاسخ به سؤال چهارم. 123

پاسخ به سؤال پنجم. 124

جمع بندی.. 127

مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه. 128

نتیجه گیری.. 129

نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی. 129

تأئید عوامل بکارگیری در اطلاعات حسابداری کافی مدیران بانک‌های خصوصی‎ 129

نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات.. 131

پیشنهادات.. 132

پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق. 132

پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 134

محدودیت‏ تحقیق. 135

منـابع و مآخـذ  137

منابع فارسی. 138

منابع غیر فارسی. 142