هدف از نوشتن کتاب

هدف از نوشتن کتاب چیست؟

هدف از نوشتن کتاب چیست؟ چرا نویسندگان کتاب می نویسند؟ آیا هدف از نگارش کتاب در دوره های مختلف متفاوت است؟ هر نویسنده زمانی که شروع به نگارش متون علمی می کند، هدف خاصی را دنبال می کند. گاهی نویسندگان قصد خود از تالیف کتب را ارتباط با خوانندگان می دانند. گاهی هدف را منحصرا…