پایان نامه به کتاب

نحوه پایان‌ نامه به کتاب

تغییرات لازم برای تبدیل پایان‌نامه به کتاب : تبدیل پایان‌نامه به کتاب : برای آن که بتوان از یک پایان نامه خوب یک کتاب مناسب را استخراج کرد ، می بایست یک سری تغییرات لازم در پایان نامه ایجاد شود . از جمله این تغییرات این است که متن پایان نامه باید طوری روان شود…