انواع فهرست نویسی کتاب

گایوس پلینیوس دوم معروف به  پلینی بزرگ اولین کسی بود که فهرست مطالب را در کتاب خود استفاده کرد. فهرست مطالب و کتاب، فهرستی است که در صفحاتی قبل از شروع متن و نوشته اصلی، قرار داده می‌شود. و در آن عنوان فصل‌ها و بخش‌های نوشته شده در مطلب با شماره صفحات لیست می‌شود. فهرست…