تبدیل رساله به کتاب

مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل رساله به کتاب: رساله دکترا همانند پایان نامه ارشد یکی از پیش فرض های ضروری برای فارغ التحصیل شدن دانشجویان مقطع دکترا می باشد. دانشجویان دکترا می توانند پس ازفراغت از تحصیل، رساله خود را به کتابی تبدیل کنند. این کار باعث می شود که علاوه بر اعتبار بخشیدن به ماهیت علمی رساله از…