ترجمه دانشجویی

ترجمه دانشجویی

ترجمه دانشجویی با دپارتمان هورتاش ترجمه دانشجویی: با توجه به تاثیر شگرف ارتباطات در گسترش دانش، آشنایی با متون زبان اصلی، مطالعه ی آن ها و همچنین نگارش متنون به زبان انگلیسی جزء اجتناب نا پذیر ترین تحصلات دانشگاهی شده است. از همین رو، دپارتمان ترجمه کتاب هورتاش سرویس ویژه ای را برای دانشجویان و…