ترجمه کتاب

ترجمه کتاب

کتاب به عنوان مهمترین میراث بشری جهت ثبت تجربیات و دانش، از دیر باز نقش مهمی در شکل گیری فرهنگ ها و تمدن ها داشته است. در عصر مدرن امروز نیز اگرچه کتاب های چاپی تا حدی جای خود را به کتاب های الکترونیکی داده اند با این حال نقش کتاب روز به روز پر…