ترجمه آثار غربی

ترجمه آثار غربی

ترجمه و به خصوص ترجمه آثار غربی نهضت ترجمه آثار غربی در ایران از زمان تاسیس دارالفنون آغاز شد و نخستین ترجمه ها برای دانشجویان این مدرسه به وجود آمد که بیشتر جنبه علمی داشته است اما در همین ایام، نخستین ترجمه به معنای عام آن، به وسیله شخصی یهودی به نام الاذار از کتاب معروف…