این عکس به سفارش ترجمه تعلق دارد

دانلود دیکشنری تخصصی

دانلود دیکشنری با توجه به ورود به عرصه دیجیتالی شدن کتابها، استفاده از نرم افزارهای ترجمه لغات بسیار مرسوم می باشد. با این حال بسیاری از این نرم افزارها قادر به تشخیص واژه های تخصصی نیستند. جهت ترجمه متون تخصصی استفاده از یک دیکشنری تخصصی در رشته مد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این…