انواع ترجمه ماشینی و کنترل زبان توسط آنها

ترجمه قطعا نتیجه خودکار یک نرم افزار نیست. با پیچیدگی های ذاتی در توسعه نرم افزار، درجه ای از مهندسی نرم افزار مورد نیاز است، که تنها یک نژاد خاص خدمات زبان (LSP)  می تواند آن را  ارائه دهد. نوآوری تکنولوژیک در ترجمه سریع و در جریان است، و پیشرفت های اخیر در واقع کابوس…