ترجمه کودکان

ترجمه کتاب کودک

مترجم آثار رولد دال در ایران، معیار های یک ترجمه خوب برای کودکان و نوجوانان را این گونه بیان می کند: «مترجم آثار کودکان و نوجوانان نیز مانند مترجم آثار بزرگسالان، باید دو اصل امانت داری و روانی ترجمه را رعایت کند اما در ترجمه کتاب های کودک و نوجوان اصل روان بودن ترجمه مهم…