جلسه چهارم آموزش گرامر بررسی نقش کلمات و انتخاب آن‌ها

جلسه چهارم آموزش گرامر به بررسی نقش کلمات و انتخاب آن‌ها در نوشتن متون آکادمیک می‌پردازد. گرامر صحیح و ساختار جمله‌بندی منسجم در زیربنای نوشتار تأثیر گذار هستند، اما شما باید کلمات را به درستی انخاب کنید. باید توجه داشت که به دلیل پیشرفت تکنولوژی واژگان زیادی وارد هر زبان می‌شود، استفاده صحیح و به…