دیکشنری

اگر 30 سال پیش می خواستید از یک فرهنگ لغت ( دیکشنری) استفاده نمایید کار نسبتا ساده ای در پیش داشتید چراکه از میان یک یا دو فرهنگ لغات موجود یکی را انتخاب می نمودید و به آن مراجعه می کردید. ولی امروزه با توجه به تعداد بالای فرهنگهای لغات با ویژگی های متفاوت یافتن یک فرهنگ لغات معتبر و مفید کار نسبتا دشواری به نظر می رسد لذا دپارتمان ترجمه هورتاش تعدادی از این فرهنگهای لغات مفید را در اینجا معرفی می نماید.

دیکشنری های مفید

ناشرنویسندهنام فرهنگ

نشر فرهنگ معاصر

سلیمان حییم

فرهنگ انگلیسی ـ فارسی حییم

امیر کبیر

دکتر عباس آریانپور کاشانی
دکتر منوچهر آریانپور کاشانی

فرهنگ انگلیسی ـ فارسی آریانپور

نشر فرهنگ معاصر

دکتر علی محمد حق شناس و دیگران

فرهنگ انگلیسی ـ فارسی هزاره

نشر فرهنگ معاصر

دکتر محمدرضا باطنی

فرهنگ انگلیسی ـ فارسی باطنی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ماری بریجانیان

فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعی بریجانیان

نشر فرهنگ معاصر

دکتر نصرت اله پورافکاری

فرهنگ روانشناسی و روانپزشکی پورافکاری

انتشارات سروش

طاهره میرساردو

فرهنگ جامعه شناسی ( دو جلدی)

نشر فرهنگ معاصر

دکتر براهنی و دیگران

واژه نامه ئ روانشناسی
انگلیسی فارسی ـ فارسی انگلیسی

نشر مرکز

داریوش آشوری

فرهنگ علوم انسانی

A S Hornby

OXFORD
Advanced Learner’s
Dictionary

  • چرا ترجمه مقالات تخصصی خود را به هورتاش بسپاریم؟

جهت سفارش ترجمه، در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید تا مشاوران ما در موسسه هورتاش با شما تماس بگیرند.